Ochrona środowiska

10.07.2013 16.50

EcoGenerator – bezpieczny dla środowiska

EcoGenerator nie będzie miał istotnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przewidywane oddziaływania inwestycji na zdrowie ludzi i środowisko zostały szczegółowo przedstawione w Raporcie o oddziaływaniu ZTUO na środowisko. Dokonano w nim analizy wpływu przedsięwzięcia (zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji) m.in. w zakresie: zanieczyszczeń powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i klimatu akustycznego.

 

FAZA REALIZACJI

Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z pracami budowlanymi, konstrukcyjnymi i montażowymi. Konsolidacja terenu jest procesem długotrwałym, liczonym w latach, dlatego przemiana sposobu użytkowania terenu będzie miała raczej łagodny, charakter, co daje istniejącej faunie szansę na naturalną zmianę miejsca bytowania.

 

Powietrze atmosferyczne

Ze szczegółowej analizy przeprowadzonej zgodnie z przepisami i wykorzystaniem programów obliczeniowych zawartej w raporcie środowiskowym wynika, że ZTUO ze względu na emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących z fazy budowy nie będzie powodował uciążliwości dla powietrza atmosferycznego.

 

Hałas

Średni poziom hałasu pochodzący z instalacji będzie wynosił 105-110 dB w ciągu dnia i 93-99 dB w nocy. Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem to tereny o zróżnicowanej zabudowie mieszkaniowej znajdujące się poza terenem Portu Szczecin, w odległości około 1500-1800 m na zachód. Pojedyncza zabudowa mieszkaniowa, występuje też na terenie portu, na południe od terenu inwestycyjnego w odległości ok. 1300-1500 m. Wyniki obliczeń pokazują, że budowa i eksploatacja ZTUO nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku chronionym akustycznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsięwzięcie to pod względem poziomu emisji hałasu nie będzie uciążliwe dla środowiska.

 

Wibracje i drgania

Wibracje wywołane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego nie zagrażają najbliższym budynkom i ludziom w nich przebywającym. W odniesieniu do środowiska przyrodniczego drgania i wibracje mogą spowodować ucieczkę bytujących na terenie budowy gadów
i płazów do dalszych rejonów Ostrowa Grabowskiego.

 

Pole elektromagnetyczne

Na etapie budowy nie wystąpią pola elektromagnetyczne mogące stanowić zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

 

Wpływ na środowisko przyrodnicze

Obszar zajęty pod budowę ZTUO zostanie pozbawiony szaty roślinnej, czyli zarośli wikliny, kocanek piaskowych oraz skupisk roślinności ruderalnej na siedliskach zmienionych przez aktualny sposób użytkowania terenu (pola refulacyjne). Roślinność na pozostałym obszarze Ostrowa Grabowskiego nie jest zagrożona.

 

Obszary chronione,  krajobraz  i  zabytki

Faza budowy nie będzie powodować negatywnego wpływu na obszary prawnie chronione położone na terenach sąsiednich. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych obiektów ZTUO nie znajdują się żadne elementy zabytkowe, na terenie inwestycji nie ma żadnych stanowisk archeologicznych. Zatem proces budowy ZTUO wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie będzie miał wpływu na zabytki zlokalizowane w rejonie inwestycji i krajobraz.

 

Oddziaływanie na ludzi

Z uwagi na dużą odległość od obiektów budowlanych należy wykluczyć negatywne oddziaływania budowy na zdrowie okolicznych mieszkańców.

 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Na etapie budowy nie przewiduje się nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska. Wszystkie mogące pojawić się w trakcie budowy awarie pojazdów i innych urządzeń używanych do montażu turbin będą krótkotrwałe i odwracalne.

 

FAZA  EKSPLOATACJI

Metody i środki techniczne wykorzystywane w trakcie eksploatacji ZTUO są gwarancją, że nie wystąpią czynniki powodujące znaczące oddziaływania na środowisko.

 

Powietrze atmosferyczne

W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że dla żadnej z emitowanych substancji nie występują przekroczenia dopuszczalnej wartości częstości przekroczeń stężenia uśrednionego dla okresu 1 godziny oraz dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego. Nie stwierdzono również możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnej wartości opadu pyłu oraz kadmu i ołowiu w trzech podstawowych metodach oczyszczania spalin.

 

Stwierdzono jedynie przekroczenie dopuszczalnego opadu kadmu w obliczeniach przeprowadzonych dla granicznych emisji zanieczyszczeń z ZTUO (standardy emisji), czyli najwyższych z teoretycznie możliwych emisji maksymalnych. Z analiz pomiarowych wielkości emisji zanieczyszczeń z pracujących spalarni w Unii Europejskiej wynika, że rzeczywiste emisje mogą być kilkakrotnie mniejsze.

 

Tym samym stwierdzić można, że przy założonych wielkościach emisji na poziomie określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia funkcjonowanie zakładu termicznego przekształcania odpadów nie będzie miało istotnego negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego w jego otoczeniu.

 

Metody ochrony powietrza zastosowane w ZTUO będą w pełni zabezpieczać przed ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do powietrza.

 

Hałas

Urządzenia wykorzystane we wszystkich procesach, mających miejsce w ZTUO, będą urządzeniami nowymi i odpowiednio zabezpieczonymi przed nadmierną emisją hałasu. Zastosowana technologia, sposób jej prowadzenia oraz wyposażenie instalacji w poszczególne urządzenia z zabezpieczeniami akustycznymi w ZTUO w pełni pozwolą na osiągniecie odpowiednich, prawem przewidzianych standardów ochrony przed nadmiernym hałasem.

 

Na podstawie obliczeń można stwierdzić, że zarówno w dzień, jak i w nocy nie występują przekroczenia, przyjętej do obliczeń, wartości dopuszczalnej hałasu (55 dB(A) w dzień, 45 dB(A) w nocy) poza granicą działki inwestora. Przekroczenia będą miały miejsce wzdłuż drogi dojazdowej (ok. 10 m od skraju drogi w nocy), w wyniku rozmieszczenia źródeł emisji poza terenem zakładu i związane będą z ruchem pojazdów dowożących odpady oraz ruchem pojazdów osobowych.

 

Przekroczenia o większym nasileniu będą miały miejsce w nocy głównie między godzinami 22.00-23.00 oraz 5.00-6.00 i pochodzić będą od ruchu pojazdów osobowych. Będą miały one miejsce w pasie ok. 10 m od skraju drogi.

 

Po analizie poziomu hałasu, można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie, nie doprowadzi do powstania sytuacji mających negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny sąsiadującego terenu, zasięg ponadnormatywnego oddziaływania zarówno
w dzień, jak i w nocy nie obejmuje terenów chronionych akustycznie.

 

Gospodarka odpadami

Analiza rodzajów i wyliczenia i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania dowodzą, ze gospodarka odpadami na terenie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów nie będzie powodować negatywnego wpływu na środowisko.

 

Wody powierzchniowe i podziemne

Na wody powierzchniowe mają wpływ następujące rodzaje ścieków:

 

  • ścieki socjalno-bytowe,
  • czyste wody opadowe,
  • zanieczyszczone wody opadowe,
  • retencja wód opadowych,
  • zabezpieczenie przed powodzią,
  • ścieki technologiczne.
  •  

Z przedstawionych w raporcie wariantów technologii oczyszczania spalin i obliczeń wynika, że przez odpowiedni dobór technologii na etapie projektowania przedsięwzięcia będzie możliwe zapewnienie nie tylko dotrzymania standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska i wymogów Dyrektywy 2000/76/WE, ale osiąganie wartości znacznie niższych dla większości zanieczyszczeń.

 

Grunt i gleba

Funkcjonowanie ZTUO w odniesieniu do gleby i gruntu nie będzie negatywnie oddziaływać zarówno na tereny sąsiednie, jak i te położone w granicach działki, do której inwestor ma prawo.

 

Fauna i flora

Teren ten znajduje się poza obszarami objętymi prawną ochroną przyrody. Nie stwierdzono na nim występowania gatunków roślin i zwierząt objętych prawną ochroną przyrody: jest to obszar przemysłowy przeznaczony na rozwój portu i działalności produkcyjno-składowej, do niedawna stanowiący miejsce składowania refulatu, co samo przez się, nie stanowi w dłuższym horyzoncie czasowym żadnej wartości przyrodniczej.

 

Obszar natura 2000

Inwestycja nie będzie miała wpływu na warunki kształtowania się chronionych siedlisk przyrodniczych w obszarach siedliskowych Natura 2000. Powodem tego jest oddalenie od obszarów ochrony oraz to, że zanieczyszczenia atmosfery przekraczające dopuszczalne wartości, nie będą wychodzić poza granice ZTUO, zaś wzrost zanieczyszczeń wód powierzchniowych nie będzie oddziaływać nawet na Duńczycę.

 

Oddziaływanie na ludzi

Planowana lokalizacja budowy ZTUO jest korzystna dla mieszkańców z uwagi na znaczne (1 500 - 1 600 m) oddalenie od zabudowy mieszkalnej.

 

DODATKOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W ramach systemu zarządzania środowiskiem będzie odbywała się  kontrola działania
i logistyki całego systemu. Szczególną uwagę będzie objęte efektywne wykorzystanie środków transportu pomiędzy poszczególnymi elementami systemu i ustawienie natężenia ruchu w taki sposób, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i hałas ze środków transportu.

 

Kontrola spełniania warunków ochrony środowiska będzie sprawowana też przez odpowiednie zewnętrzne instytucje kontrolne. Kontrole mają na celu stwierdzenie zgodności sposobu realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi na etapie planowania, budowy i eksploatacji inwestycji.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zamknij.